Ashok Nagar, Near Subhash Chowk Sonipat
  • 1.5 Tesla
  • Multislice